Vitajte

na stránkach občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život

Monthly archives "október"

2 Articles

Štátny inšpekčný úrad verejne usvedčený z klamstva

Štátny inšpekčný úrad verejne usvedčený z klamstva

Dňa 21. júla 2016 uskutočnil Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica (ďalej IŽP), Štátny dozor (ďalej ŠD) v ťažiarenskej spoločnosti bentonitu REGOS, s.r.o. v katastri obcí Bartošova Lehôtka a Dolná Ves, na podnet občana Bartošovej Lehôtky. Tento v podaní žiadal uskutočniť ŠD, pretože v popieranej, vraj pred ťažbou neexistujúcej mokradi sa táto znovu obnovuje prírodnými silami. ŠD sa však vykonal bez účasti toho kto podnet podal, čo je v rozpore so zákonom o správnom konaní. ŠD sa konal v najvyššom možnom zložení: okrem IŽP Banská Bystrica, ďalej REGOS, s.r.o. Bratislava, CHKO Štiavnické vrchy, Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom, Hlavný banský úrad Banská Štiavnica, Obvodný banský úrad Banská Bystrica a starosta obce Bartošova Lehôtka. Napriek tomu, že IŽP ani na urgenciu nevydal kópiu zápisnice podávateľovi podnetu, ktorý sa zúčastnil ŠD len virtuálne, obdržal tento obsiahly list od IŽP sp. zn. 5869- 28362/45/216/Dan datovaný dňom 12.09.2016 ktorý má byť odpoveďou na jeho podnet. V liste je konštatované, citujem: „Situácia v lome sa v porovnaní so zisteniami štátneho dozoru vykonaného SIŽP IŽP Banská Bystrica v roku 2015 nezmenila“. No a fotodokumentácia usvedčuje IŽP ako aj ďalšie štátne inštitúcie zastúpené verejnými činiteľmi z hrubého klamstva.

tazobna-jama-leto-2015

leto 2015

Na snímku …leto 2015 nevidno ešte žiadnu vegetáciu, vidno však jednoznačne priesaky mokraďovej vody na páse kde bol povrch bývalej zničenej mokrade, počas otváraní ťažby už zasypaný vrstvou bentonitu.

leto 2016

leto 2016

Na snímke …leto 2016 vidno už jednoznačne, prirodzenú obnovu mokraďovej vegetácie v tejto vrstve, vľavo vidno ďalší trvalý mokraďový prítok.

október 2016

október 2016

No a na snímku …október 2016 vidno už rozvinutú mokraďovú vegetáciu. Ťažobná jama nie doplňovaná vodou z priamych zrážok, ale z viditeľných mokraďových zdrojov a určite aj spod hladinových. Z jamy je trvalý odtok aj v mimozrážkovom období a hladina je jednoznačne určovaná nivelou umelého odtokového kanála, vyhĺbeného pri otváraní ťažby. Aj päťročné dieťa spozoruje rozdiely medzi rokom 2015 a 2016. Obrovská štátna komisia zložená z verejných činiteľov však nie… Nutno ešte poznamenať, že už bez účasti IŽP, sa zvyšní účastníci stretnutia dňa 21.07.2016 dopustili ako verejní činitelia ďalšieho dôkazného podvodu v mene štátu.

Bližšie podrobnosti sú na stránke www.bartosovalehotka.eu

Sviatok nesviatok

Pri prechádzke počas cirkevného sviatku (15.09.2016) sme zistili, že na cirkevných pozemkoch cirkevný sviatok neplatí. Deň ako deň…

wp_20160915_003

Možno je len treba rýchlo rozkradnúť naše prírodn=e bohatstvo v prospech jednotlivcov a zahraničných investorov…wp_20160915_002

Veď kde by Nemecké a Rakúske mačky chodili na toaletu? Presne. Musia chodiť na toaletu na Slovenské zem…wp_20160915_001

Na záberoch sa pracuje v lome spoločnosti Regos.